Huisreglement

 1. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van het algemeen reglement van Sportzone. Het algemeen reglement ligt er ter inzage bij de balie/bar. Indien sprake is van een overeenkomst tussen Sportzone en de sporter is dit algemeen reglement daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden.
 2. De fitnessruimte is enkel toegankelijk voor sportende leden.
 3. Aangepaste en zuivere sportkledij is verplicht. Het is verboden met gewone schoenen, (zomer)slippers of vuile sportschoenen de trainingszaal te betreden.
 4. Elk lid is verplicht zijn/haar vinger te scannen alvorens de training te starten. Indien de vingerafdruk niet goed werkt, is het voldoende zich te melden met de naam aan balie/bar. Leden met een beurtenkaart dienen de kaart vóór de training te laten ondertekenen aan de balie/bar.
 5. Het gebruik van een handdoek is om hygiënische redenen ten allen tijde verplicht tijdens het trainen. Indien men een handdoek vergeten is, kan men er één gratis lenen aan de balie/bar.
 6. De sporter dient ieder apparaat waarop hij/zij transpiratie achterlaat schoon en droog achter te laten, door middel van de daartoe voorziene sprays en doekjes, voor de leden die erna komen.
 7. Halters, schijven of ander klein materiaal dient steeds terug op zijn plaats gelegd te worden, zodat het fitnesslid na u steeds in een comfortabele omgeving kan starten met zijn of haar training.
 8. Omkleden kan enkel in de voorziene kleedkamers, mannen en vrouwen apart. Elk lid kan gebruik maken van de aparte douches en sauna (douchen vóór gebruik).
 9. Wie gebruik wenst te maken van de sauna vraagt vóór de training aan de balie/bar om deze aan te zetten. De sauna dient gebruikt te worden zoals het hoort — zijnde geen petflessen in de sauna meenemen noch overvloedig water op het verwarmingselement te gieten. Bij gebrek aan het volgen van deze regels, wordt een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht.
 10. Lockers staan gratis ter beschikking om kleding, tassen en andere voorwerpen in op te bergen. De sleuteltjes kan u in het kastje aan de balie/bar opbergen. Het is ten strengste verboden een lockersleutel mee naar huis te nemen.
  Bij verlies van het lockersleuteltje wordt een schadevergoeding van € 25 in rekening gebracht. Na uw training dient u de locker leeg achter te laten en de sleutel in de locker te laten. Achtergelaten kleding of eigendommen worden 1 week bewaard en na deze periode geschonken aan een goed doel.
 11. Sportzone kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan en/of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.
  Er worden geen tassen noch andere persoonlijke eigendommen afgegeven of achter de balie/bar bijgehouden. Indien dat uitzonderlijk toch gebeurt, dan treft Sportzone geen enkele verantwoordelijkheid bij verlies of diefstal.
 12. In gans Sportzone geldt een algemeen rookverbod.
 13. De openings- en sluitingsuren dienen ten allen tijde gerespecteerd te worden. Bij sluiting door de instructeur moeten alle leden de fitnessruimte verlaten hebben.
 14. Het meebrengen van eigen drank, snoep of etenswaren is niet toegelaten. Alleen in Sportzone aangekochte dranken worden toegestaan.
 15. Onderbreking van een abonnement kan enkel om medische redenen en dient gestaafd te worden door een doktersattest. Wij dienen dergelijk attest onmiddellijk in ontvangst te hebben zoniet kan het abonnement niet onderbroken worden. Medische attesten ná datum worden dus niet aanvaard. Een uitzondering geldt enkel voor leden met jaar- en/of abonnementen doorlopende opdracht: zij hebben recht op 1 maand onderbreking per jaar. Leden met een halfjaarabonnement hebben recht op 2 weken onderbreking.
 16. Een abonnement of beurtenkaart is steeds strikt persoonlijk en kan in geen geval overgedragen worden aan een andere persoon. Geldigheid van één jaar voor beurtenkaarten.
 17. De directie behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap te herroepen zonder enige vorm van compensatie wanneer er onsportief gedrag, een weinig respectvolle houding of andere misbruiken vastgesteld worden jegens andere leden, medewerkers, de infrastructuur in het algemeen of overtredingen van dit fitness huisreglement.
 18. Sportzone behoudt zich het recht voor op erkende feestdagen de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten. Gedurende de zomer is er een aangepast zomerrooster van kracht.
 19. De Sportzone Fitness instructeurs/medewerkers beschouwen het als hun plicht om u ten allen tijde — doch uiteraard in de mate van het mogelijke — met raad en daad bij te staan en steeds te streven naar een zo professioneel mogelijke dienstverlening.

Gezond verstand heb je. Zorg nu voor je gezond lichaam.